Til tross for økende fokus på å bruke kvalifiserte tolker i offentlig sektor, har det hendt av og til at barn har blitt bedt om å tolke for voksne. Dette har uheldige konsekvenser for både vedkommende det tolkes for, og for barnets psyke i etterkant. Særlig i helsesektoren kan det være helt nødvendig med tilrettelagt kommunikasjon for gi, samt å få forsvarlig hjelp. Amerikansk forskning viser at risikoen for gjeninnleggelser, feil diagnose og feil behandling øker når det ikke anvendes en kvalifisert tolk. En kjent historie som ble fortalt under høringsseminaret på IMDI i 2015 går ut på at en baby måtte gjennomgå en del unødvendige undersøkelse da” jernmangel” ble tolket som” hjernemangel” av en ukvalifisert tolk.

Ukvalifiserte tolker var også temaet Prop. 65 L 2015-6 som resulterte i § 11 e i Forvaltningsloven (heretter fvl) som forbyr å bruke barn som tolk. Her ble det fastslått at” Forvaltningsorganer ikke skal bruke barn til tolking eller annen formidling av informasjon mellom forvaltningen og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å kommunisere direkte med forvaltning. Unntak kan gjøres når det er nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller det er nødvendig i andre nødsituasjoner. Unntak kan også gjøres i tilfeller der hensyn til barnet og omstendighetene anses som forsvarlig.

Som forvaltningsorgan regnes et hvert organ for stat eller kommune, samt privat rettssubjekt hvis de treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift jfr. fvl. § 1 annet og tredje punktum. Se unntakene i § 4 (domstoler osv.) Forbudet er for å beskytte rettighetene til personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter. Som regel vil det være behov for å bestille tolk når personen snakker” litt norsk”, heter på Helsedirektoratets nettside. Retten til tolk er på lik linje med retten til advokat.

Videre omfatter forbudet alle barn, dvs. under 18 år, uansett kjønn og uavhengig av om barnet er i slekt med vedkommende. Dette kommer frem i forarbeidene, prop 65 L (2015-6). Det er også viktig å huske at barn mangler rettslig handleevne, samt rettsbrudds evne avhengig av alder.

Forbudet mot” annen formidling av informasjon” vil si at regelen omfatter både skriftlig og muntlig kommunikasjon, på alle språk, samt tegnspråk. Forbudet faller heller ikke bort ved samtykke fra foreldre eller andre voksne. Forbudet innebærer en selvstendig plikt for forvaltning og gjelder for både planlagte og ikke planlagte samtaler. Annet punktum åpner likevel for unntak når det er” nødvendig for å unngå tap av liv, alvorlig helseskade eller nødvendig i andre situasjoner”. Nødsituasjon kan for eksempel være: brann, store oversvømmelser eller trafikkulykker, ved kommunikasjon med helsevesenet i nødssituasjoner eller for å forhindre alvorlig lovbrudd. Det må gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle, og samme informasjon bør formidles på nytt ved bruk av kvalifisert tolk innen kort tid. Det vil si at unntaksregelen gjelder ikke når kvalifisert tolk er tilgjengelig. Det må også registreres når det er gjort unntak, samt barnet må følges opp i etterkant.

Forsvarlighetskravet: Det påligger forvaltningen å gjøre en konkret vurdering av situasjoner med hensyn til barnets beste jfr. grl § 104, og barnekonvensjonen. Budskapets kompleksitet, dets samlede belastning på barnet, samt barnets alder og modenhet er viktige faktorer i vurderingen. Unntaket gjelder også for sektorer der det er vanlig at barn tolker, f.eks. beskjeder til foreldrene sine fra skolen. Meldinger som” det er skidag i morgen, kle seg godt” eller” på fredag er det foreldremøte, og det er bestilt tolk” kan nevnes som eksempel.

Fvl § 11 e bør ses i sammenheng med andre saksbehandlingsregler som bla. forvaltningens veilednings- og opplysningsplikt jfr. § 11, 16 og 17. Det er forvaltningens oppgave å påse at saken er så godt opplyst som mulig.

Barn mangler nødvendig ordforråd og rolleforståelse i situasjoner som krever tolk. Bruk kvalifisert tolk, det lønner seg!

 

Kilder:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=fvl

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-65-l-201516?from=NL/lov/1967-02-10/§11e

https://helsedirektoratet.no/asylsokere-flyktninger-og-innvandrere/helsepersonells-ansvar-for-god-kommunikasjon-via-tolk

https://www.youtube.com/watch?v=R7EV8RbeI9Y