Autorisasjonsprøven er en krevende prøve i praktisk tolkning og leder til tittelen ”statsautorisert tolk”. Ved bestått eksamen, heves tolkens ferdigheter opp til nivå 2 (nest best) og tolken kan søke IMDI om bevilling. Autoriseringseksamenen består av 2 deler: skriftlig og muntlig. Skriftlig del må bestås for å gå videre til muntlig, som anses som hoveddelen […]