Det utledes av loven[1] at også barn har rett til tolk. Denne retten har ingen aldersgrense, men barn blir likevel glemt oftere fordi færre har kunnskap om rettigheten. I et tidligere innlegg skrev vi om forbudet mot å bruke barn som tolk[2] Med dette innlegget ønsker vi å øke bevissthet rundt barns rett til å ytre seg via tolk.

Det er ikke mye informasjon tilgjengelig om temaet, men noen få viktige artikler finnes det. I følge Marit Kanstad, migrasjonspedagog, hjelper tolkede samtaler barnet med å forstå og uttrykke seg presist.[3] Hun fokuserer særlig på barnehagebarn og har vært med på å utvikle studien «Kommunikasjon med barn via tolk». I følge henne, gir retten til tolk også en rett til å søke om morsmålsassistent for barnehager med mange minoritetsspråklige barn.

Min erfaring (Blogger, Karadag) er at barn som behersker morsmålet sitt godt, lærer som regel andre språk lettere. Ikke minst, barn som forstår og blir forstått kan lettere avsløre ugjerninger som de selv eller deres nærmeste utsettes for, enten bevisst eller ubevisst. Med en tolk til stede kan konflikter forebygges, og skape likeverd og respekt for fremtidens voksne.

I et prosjekt gjennomført i samarbeid med Jorun Gran [4] uttrykkes det at tolkene som deltok i slike samtaler med barn, opplevde tolkerollen som meningsfull og viktig, men også utfordrende. Se denne videoen for å få et visuelt inntrykk av tolkete samtaler med barn. Video[5] Deltakere er barn i stigende alder og videoen illustrerer utfordringer som øker, jo yngre barnet er.

I forordet til prosjektet konkluderes med at undersøkelsen har vist at språktolking kan være et viktig tilbud for å ivareta barns rettigheter for ytring og inkludering i skolen, noe vi på Østlandske tolketjenesten er enige i.

Derfor oppfordrer vi også barnehagene til å benytte seg mer av våre morsmålslærere, tolker og kulturtolker!

[1] Jfr. Forvaltningsloven, Barnekonvensjonen, EMK, domstolloven, Utlendingsloven, Straffeloven, Krisesenterloven, Pasient- og brukerloven, Barnehageloven, Opplæringslova..

[2] Blogg, Forbud å bruke barn som tolk: https://www.osttolk.no/2017/08/23/hvorfor-ble-det-forbudt-a-bruke-barn-som-tolk/

[3] Artikkel, Utdanningsnytt.no: https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/artikler/2017/desember/barn-har-rett-pa-egen-tolk/

[4] NTNU prosjekt om Komunikasjon med barn via tolk:  https://www.ntnu.no/trykk/publikasjoner/RVTS/files/assets/common/downloads/Kommunikasjon%20med%20barn%20via%20tolk.pdf

[5] HiOA video: https://film.hioa.no/tolking-for-barn