Rettstolking er en krevende jobb for de fleste tolker og er veldig etterspurt. En fjerdedel av sakene som går i Oslo tingrett utføres med tolk[1]. Det er derfor svært viktig at tolker har visse grunnkunnskaper innen kjerneområder i retten. I dette innlegget skal jeg[2] prøve å forklare erstatningsretten på en måte som vil være nyttig for tolker. Anbefaler tolker å oversette forklaringene nedenfor.

 

I forbindelse med straffesaker, fremmes det ofte ulike typer erstatningskrav fordi det er gratis og effektivt å få det avgjort som en del av straffesaken. Ikke mist, kan man få erstatning selv om saksøkte frifinnes[3]. Les f.eks. Hemsedalssaken. Dette er fordi det kreves mindre for å finne noen erstatningspliktig enn straffskyldig. Det er hovedsakelig fire typer erstatningskrav og inndelingen er viktig blant annet for vilkårene som stilles for å få dem.

 

Tap og utgifter[4]: Det gjelder ting som blir ødelagt, stjålet, eller kostnader som drosje til sykehus, legebehandlinger og medisiner. Alt må selvsagt dokumenteres med kvitteringer. Framtidige utgifter kan anslås av fagkyndig.

Tapt inntekt[5]: Det gjelder både for fortid og framtid. Tapt skoleår likestilles med inntektsår.

Menerstatning[6]: Det gjelder erstatning for tapt ”livsnytelse” som følge av alvorlig, og varig fysisk skade som f.eks. å miste synet på et øye. Komplisert regning.

Oppreisning: for ”den voldte tort og svie og for en annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art”, heter Skadeerstatningsloven § 3-5. Det er en engangssum som retten bestemmer. Betingelsene følger av loven; enten a) voldt skade på person eller b) jfr. § 3-3 som i praksis går ut på grov vold eller voldtekt. Selv om beregningen er skjønnsmessig, ligger nivå for voldtektssaker på ca. 120.000-150.000 kroner.[7]

 

Utenom disse fire typene finnes også en statlig ordning som heter voldsoffererstatning i Vardø. Denne ordningen eksisterer fordi ikke alle som finnes erstatningspliktig i retten har midler til å betale. Vilkåret[8] er at saken må ha vært anmeldt og gått gjennom en straffesaksprosess, men unntaksvis kan man slippe den siste. I tillegg eksisterer det enda et krav om at man skal ha prøvd å få dekket tapet sitt gjennom Nav og forsikringsselskap først.

Den siste dekker mer enn man tror. Les kontrakten. En hjemforsikring kan f.eks. dekke kostnader i forbindelse med overgang til tilpasset bolig for funksjonshemmede.[9]

I tillegg er det visse begrep som tolken må kunne. Det gjelder bla. ansvarsgrunnlag, fortsett (dolus) uaktsomhet (culpa), objektivt ansvar og adekvans[10] se i fotnotelinken.

[1] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 53 om rettstolker.

[2] G. A. Karadag, masterstudent i juss, tolk, kursleder og blogger.

[3] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 125 under 9.6.3

[4] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 124 under 9.6.1

[5] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 124 under 9.6.1

[6] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 125 under 9.6.1

[7] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 125 under 9.6.1

[8] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 125 under 9.6.4

[9] Langbach, Tor, (2018) I Retten. Oslo Cappelen Damm Akademisk s. 125 under 9.6.5

[10] Jusinfo.no funnet 14.6.18 http://jusinfo.no/index.php?site=default/721/1059/1060/1062